Kompanitë

Kompanitë2018-10-02T14:44:32+00:00

Albpetrol sh.a kontrollon pjesën më të madhe të vendburimeve dhe depozitave të naftës në Shqipëri. Duke filluar nga viti 2004, në territorin e Republikës së Shqipërisë operojnë aktualisht 7 shoqëri, të cilat kanë nënshkruar Marrëveshje Hidrokarbure me Albpetrol sh.a. për vendburimet përkatëse.

Këto shoqëri janë:

Bankers Petroleum Albania Ltd.

Sherwood International Petroleum Ltd.

Transoilgroup sh.a.

ANIO Oil sh.a

Fin-Pek Petroleum sh.a.

Delvina Gas Company Ltd.

Pennine Petroleum Albania

Vendburimet Marrëveshjet Hidrokarbure
Vendburimi: Patos-Marinez Albpetrol sh.a. & Saxon International Energy Ltd. (Bankers Petroleum Albania Ltd), miratuar nga Këshilli i Ministrave, Vendimi Nr. 477, datë 16.07.2004.
Vendburimi:  Kucove Albpetrol sh.a. & Sherwood International Petroleum Ltd. (degë e Bankers Petroleum Albania Ltd.) miratuar nga Këshilli i Ministrave, Vendimi Nr. 686, datë 19.10.2007.
Vendburimi: Ballsh-Hekal “Anio Oil and Gas, transferuar të drejtat nga marrëveshja Stream Oil & Gas Ltd (TransAtlantic Albania Ltd) miratuar nga Këshilli i Ministrave, Vendimi Nr. 509, datë 08.08.2007”.
Vendburimi: Delvine Albpetrol sh.a. & Delvina Gas Company Ltd.

Marrëveshja Hidrokarbure është miratuar nga Këshilli i Ministrave me Vendimin Nr. 509, datë 08.08.2007, mes Albpetrol sh.a. dhe Stream Oil &Gas Ltd. Ky vendburim i ka kaluar Delvina Gas Company Ltd. me datë 22.08.2016.

Vendburimi: Visoke Albpetrol sh.a. & IEC Visoke (Transoilgroup sh.a.), miratuar nga Këshilli i Ministrave, Vendimi  Nr. 90, datë 27.01.2009
Vendburimi: Panaja, Povelçë, Ballaj-Kryevidh, Frakull, Drashovicë, Divjakë “Marreveshja Albpetrol”
Vendburimi: Pekisht-Murriz dhe Finiq-Krane Albpetrol sh.a. & Fin-Pek Petroleum sh.a.

Marrëveshja Hidrokarbure është miratuar nga Këshilli i Ministrave më datë 16.08.2013 mes Albpetrol dhe Phoenix Petroleum sh.a.. Këto dy vendburime i kanë kaluar Fin-Pek Petroleum sh.a. me datë 10.05.2016.

Vendburimi: Cakran-Mollaj Albpetrol sh.a.
Vendburimi: Gorisht-Kocul Albpetrol sh.a.
Vendburimi: Amonicë Albpetrol sh.a.
Blloku i Velçë Albpetrol sh.a. dhe Pennine Petroleum Corporation, miratuar nga Këshilli i Ministrave, Vendimi Nr.684, datë 22.11.2017

 

Bazuar në “Marrëveshja Albpetrol”, të lidhur më 26.7.1993, mes Ministrisë të Industrisë, Burimeve Minerare dhe Energjetike dhe Albpetrol-it, të ndryshuar me VKM Nr.279, datë 12.4.2012 dhe VKM Nr.335, date 22.4.2015, Lista e objekteve të operacioneve hidrokarbure, pjesë e “Marreveshja Albpetrol”, të cilat jane të lira, është si vijon:

Blloqet e lira ne det

  1. Blloku 2 (Adriatik 2)
  2. Blloku 3 ( Adriatik 3)
  3. Blloku 4 (Adriatik 4)

Vendburime Gelqerore:

  1. Vendburimi Gorisht-Kocul
  2. Vendburimi Amonicë
  3. Vendburimi Cakran-Mollaj