Informacione

/Informacione

Pozicionimi rajonal

Pozicionimi rajonal Shqipëria është e pozicionuar në pjesën perëndimore të Gadishullit të Ballkanit në Europën Juglindore. Sipas Administratës Amerikane të Informacionit mbi Energjinë, rajoni i Ballkanit ka një sasi shumë të madhe rezervash nafte. Sasia më e madhe e naftës [...]

2018-10-06T19:01:39+00:00

Vendburimet Gëlqerore

Vendburimet Gelqerore   Vendburimet gëlqerore në Shqipëri janë të depozitimeve nga Jurasiku deri në Paleogen. Nga ana tektonike këto vendburime janë pjesë e brezit të Kurveleshit. Në përgjithësi shtratimet e naftës janë antiklinale (brahiantiklinale). Ato mbulohen nga depozitimet flishore të [...]

2018-10-05T15:10:37+00:00

Vendburimet Neogenike

NEOGENIKE Vendburimet e naftës në Shqipëri përbëhen nga dy lloje formacionesh (Neogenit dhe Jurasik - Paleogenit) të vendosura në breza strukturorë.   1 – Vendburimet Neogenike. Vendburimet e Neogenit përbëhen nga shumë shtresa pa komunikim vertikal. Disa nga ato janë [...]

2018-10-05T15:01:28+00:00

Statusi i Naftetarit

Kjo ndërfaqe është një hapësirë e dedikuar për Statusin e Naftëtarit dhe procedurat e zhvilluara nga shoqëria Albpetrol sh.a rreth tij. Në këtë hapësirë ju do të gjeni një informacion të detajuar në lidhje me numrin e aplikimeve të mbërritura [...]

2018-10-04T05:39:13+00:00

Kompanitë

Albpetrol sh.a kontrollon pjesën më të madhe të vendburimeve dhe depozitave të naftës në Shqipëri. Duke filluar nga viti 2004, në territorin e Republikës së Shqipërisë veprojnë 5 kompani, të cilat kanë nënshkruar Marrëveshje Hidrokarbure më Albpetrol sh.a. Ndërkohë një [...]

2014-06-11T18:23:41+00:00

Baza ligjore

Ligji nr. Nr.7746, datë 28.7.1993 "Për hidrokarburet" i ndryshuar; Rregullore "Për Procedurat e Miratimit të Marrëveshjeve Hidrokarbure dhe Liçencë e Marrëveshjeve", miratuar nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës; Ligji nr. 10081 datë 23.02.2009 "Për Liçencat, Autorizimet dhe Lejet në [...]

2014-06-11T18:18:20+00:00

Teknika dhe teknologjia e përdorur

Për nxjerrjen e saj nga puset, sot përdoren këto mënyra shfrytëzimi: a)   Shfrytëzim i puseve me pompa të zakonshme me piston b)   Shfrytëzim i puseve me pompa të zakonshme me piston, duke injektuar hollues (tretës) hidrokarbur dhe jo hidrokarbur  Albpetrol [...]

2014-06-11T17:34:42+00:00

Prodhimi i naftës

Prodhimi maksimal i naftës është realizuar në vitin 1974 me 2. 250. 000 ton naftë /vit (ose 6165 ton naftë/ditë e barabartë me 38. 408 fuçi/ditë). Sasia e gazit, vlerat më të larta, i ka pasur në vitin 1982 me [...]

2018-10-03T12:55:36+00:00

Për vitin 2014

Të ardhurat e shoqërisë Albpetrol sh.a parashikohen të jenë 6.103.798.000 lekë Shpenzimet parashikohen të jenë  4.858.976.000 lekë Fitimi parashikohet të jetë 1.244.822.000 lekë Rentabilitete 25.6 % Investimet parashikohen në shifrën 921.429.00 lekë

2014-06-11T17:17:11+00:00