Struktura drejtuese dhe burimet njerëzore

/Struktura drejtuese dhe burimet njerëzore
Struktura drejtuese dhe burimet njerëzore2018-10-05T14:37:12+00:00

Organi drejtues i kompanisë Albpetrol sh.a përbëhet nga:

a) Këshilli Mbikëqyrës
b) Administratori i Përgjithshëm
c) Drejtori Organizativ
d) Drejtori Teknik

 

Burimet njerëzore

Fuqia punëtore e Albpetrol Sh.a është rreth 1750 punonjësnë administratën qendrore dhe qendrat e punës. Stafi i shoqërisë është një ndërthurje mes punonjësve të vjetër me eksperiencë dhjetëra vjeçare në industrinë e naftës dhe personelit të ri e premtues të arsimuar në shkollat më të mira.

Fusha e aktivitetit.

Marrëveshja Hidrokarbure

Prodhimi i Naftës dhe Gazit

Trajtimi, Transporti dhe Tregtimi i Naftës Bruto

Shfrytëzimi i Rërave Bituminoze

Prodhimi dhe mirëmbajtja e paisjeve