Statusi i Naftetarit

Kjo ndërfaqe është një hapësirë e dedikuar për Statusin e Naftëtarit dhe procedurat e zhvilluara nga shoqëria Albpetrol sh.a rreth tij. Në këtë hapësirë ju do të gjeni një informacion të detajuar në lidhje me numrin e aplikimeve të mbërritura në shoqërinë Albpetrol sh.a dhe aplikimeve të përpunuara nga ana jonë.

– Numri total i aplikimeve të kryera deri tani për marrjen e vërtetimit të posaçëm zyrtar është 1.373 aplikime.

– Deri më sot Albpetrol sh.a ka përpunuar dhe ka lëshuar vërtetime të posaçme zyrtare për 1022 raste.

– Rreth 350 aplikime janë në proces përpunimi dhe vërtetimet e posaçme për to pritet që të lëshohen brenda disa ditësh.

Albpetrol sh.a njofton të gjithë personat që përfitojnë nga Statusi i Naftëtarit sipas ligjit Nr.8/2017 “Për Statusin e Punonjësve të Industrisë së Naftës dhe Gazit” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.425 datë 10.05.2017, që se disponon dokumentacion për periudhën që kanë punuar në shoqërinë Albpetrol sh.a nga viti 1994 dhe në vazhdim. Për periudhën përpara vitit 1994, dokumentet mund të merren pranë Sigurimeve Shoqërore ose arkivave të tjera.