Njoftim për vend vakand pune.

/, Vende të lira pune./Njoftim për vend vakand pune.

Njoftim për vend vakand pune.

Shoqëria “Albpetrol SH.A”, shoqëri me pronësi publike, kërkon të punësojë per nje periudhe 3 mujore një kandidat profesionist per pozicionin “Specialist” në dispozicion të Drejtorisë së Prodhimit të administratës së shoqërisë Albpetrol sh.a, i cili duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

 

Aftësitë e kërkuara:
Arsimimi · Te jete i diplomuar ne degen “Inxhinieri Prodhimi”;

· Te jete i pajisur me dëshmi të gjuhës angleze; (në nivel të avancuar)

Eksperiencë pune · Të paktën 10 vite eksperiencë pune përkatëse në fushen e naftes;
Cilësitë ·  Njohuri shumë të mira të legjislacionit për Hidrokarburet;

· Njohuri të mira për shoqëritë tregtare, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të tyre.

· Aftësi personale për të komunikuar dhe menaxhuar të gjitha nivelet e strukturave financiare.

·  Aftësi për të vendosur objektiva dhe për të marrë vendime bazuar në analiza korrekte, në kohën e duhur dhe në përputhje me legjislacionin financiar.

· Aftësi për të planifikuar, menaxhuar, ndjekjen e detyrave dhe komunikimi në të gjitha nivelet e Shoqërisë Anonime;

·Aftësi për të trajtuar informacion konfidencial në mënyrë të ndjeshme;

· Aftësi për të kryer shumë detyra, për të punuar nën presion dhe për të përmbushur afatet.

· Nivel i lartë integriteti, besueshmërie dhe orientimi të rezultateve.

· Aftësitë kompjuterike janë thelbësore.

 

Kandidatet që plotësojnë kushtet e mësipërme dhe dëshirojnë që të aplikojnë duhet të dërgojnë kërkesën e tyre, së bashku me:

CV (Jetëshkrim/Curriculum Vitae);

Fotokopje e Diplomës e noterizuar;

Raport mjeko – ligjor qe verteton aftesine per te punuar;

Deshmi penaliteti;

Aplikimet duhet të dërgohen në adresën info@albpetrol.al

Kërkesat pranohen deri më datën 09 Tetor 2018, ora 15:00.

Personat e përzgjedhur do të kontaktohen nga shoqëria Albpetrol sh.a.

 

 

2018-10-08T05:51:13+00:00