Mundësi Bashkëpunimi

/Mundësi Bashkëpunimi

Njoftim për vend vakand pune.

Shoqëria “Albpetrol SH.A”, shoqëri me pronësi publike, kërkon të punësojë per nje periudhe 3 mujore një kandidat profesionist per pozicionin “Specialist” në dispozicion të Drejtorisë së Prodhimit të administratës së shoqërisë Albpetrol sh.a, i cili duhet të plotësojë kushtet e [...]

2018-10-08T05:51:13+00:00

Specialist në Sektorin Juridik, Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure

Njoftim për vend vakant pune Shoqëria “Albpetrol SH.A”, shoqëri me pronësi publike, kërkon të punësojë në pozicionin “Specialist” në Sektorin Juridik pranë Drejtorisë së Marrëveshjeve Hidrokarbure të administratës së shoqërisë Albpetrol sh.a, një kandidat profesionist, i cili duhet të plotësojë [...]

2018-10-07T09:01:21+00:00

DSA Shitje nafte brut, sasia 56 000 ton

Autoriteti Shitës: Albpetrol Sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7. Data e zhvillimit të ankandit: 14.08.2018, ora 11:00. Lloji i Procedurës të ankandit: Procedure e hapur. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia 56 000 ton. Afati i evadimit: [...]

2018-10-07T08:58:29+00:00

Ankandi – Shitje gaz shoqerues, sasia 3 000 000 Nm3

NJOFTIMI I ANKANDIT Autoriteti shites: Albpetrol sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7 Data e zhvillimit te ankandit: 03/10/2017 Lloji i Procedurës standarde te ankandit: Procedure e hapur Objekti i Shitjes: Shitje gaz shoqerues, sasia 3 000 000 Nm3 [...]

2018-10-07T09:10:12+00:00

DSA – Shitje nafte brut, sasia 200,000 ton

Autoriteti shites: Albpetrol sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7 Data e zhvillimit te ankandit: 31/10/2016 Lloji i Procedurës standarde te ankandit: Procedure e hapur Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia 200,000 ton Afati i evdaimit: 365 dite [...]

2018-10-07T09:05:19+00:00