Pergenjeshtrimin e lajmit te publikuar nga disa media

//Pergenjeshtrimin e lajmit te publikuar nga disa media

Pergenjeshtrimin e lajmit te publikuar nga disa media

Reagim i Albpetrol

 

Albpetrol sh.a. përgënjeshtron lajmin e publikuar se fundmi ne disa media, te cilat ngrenë akuza te pabaza për vjedhje dhe kontrabande nafte. Pamjet e nxjerra ne videon e shpërndarë nga këto media, janë te një autoboti ne pronësi te Albpetrol sh.a. qe po tërheq fluid nga puset e vendburimit te Amonices për ta dërguar ne dekantim, ku pas procesit teknologjik realizohet ndarja e ujit nga nafta dhe prodhohet nafta buto. Procesi i tërheqjes se fluidit dhe i dërgimit te tij për përpunim ne dekantim është proces i zakonshëm ne Industrinë e Naftës dhe behet ne mënyrë te njëjta nga çdo shoqëri private apo shtetërore qe operon ne këtë sektor. Theksojmë se lëvizja e Fluidit behet ne çdo rast me fature shoqërimi.

 

Te aludosh hedhjen ne treg te fluidit është absurde, ndaj Albpetrol e konsideron një spekulim keqdashës qe synon te dëmtoje imazhin e shoqërisë Albpetrol sh.a. Po absurd është dhe fakti qe Albpetrol e vidhka këtë nafte (fluid). Kujtojmë artikullshkruesin se te gjithë puset e Vendburimit te Amonices janë ne pronësi te Albpetrol, shoqëri aksionere me kapital 100% te zotëruar nga shteti shqiptar dhe Albpetrol ka te drejta te plote bazuar ne Ligjin nr. 7746, datë 28.7.1993 “Për Hidrokarburet” (kërkimi dhe prodhimi) për te tërhequr dhe përpunuar deri ne nafte bruto fluidin qe prodhohet nga këta puse.

 

Kemi bindjen e plote se lajme te tilla sponsorizohen nga shoqëria Phoenix Petroleum e cila ka pasur deri para disa muajsh kontrate me Albpetrol për operimin e vendburimit te Amonices. Kjo kontrate u ndërpre nga Albpetrol pasi shoqëria ne fjale jo vetëm dështoi ne shlyerjen e detyrimeve dhe kryerjen e investimeve për te cilat ishte angazhuar, por ndërpreu prodhimin ne vendburim për shkak te mospasjes se aftësive paguese, gjë qe solli bllokimin e aktivitetit nga Drejtoria e Doganave, subjektet e treta qe kishin fatura pa likuiduar si dhe nga punonjësit te cilëve nuk iu ishin paguar pagat prej 5 muajsh dhe sigurimet shoqërore prej 15 muajsh.

 

Shoqeria Phoenix Petroleum tentoj ta nxirte dhe gjate dites se premte nje lajm te till kur nxori me titra ne disa televizione nje lajm te rrem sikur nje shofer i Albpetrol ishte arestuar nga Policia. Pas kerkeses se Albpetrol qe mediat publikuese ta konfirmonin kete lajm nga policia mediat ne fjale e hoqen lajmin pasi ishte vete policia qe pergenjeshtroj kete informacion

 

Sa me siper, shoqeria Albpetrol sh.a. do te ndermarre te gjitha hapat ligjore per te rivendosur te drejtat e saj logjore dhe per te pushuar e parandaluar cenimit e metejshem te interesave te saj. Per kete qellim, ne ditet ne vijim Albpetrol sh.a. do te depozitojme ne gjykate nje padi ndaj mediave te cilat e kane perhapur me qellim kete lajm te pavertete.

 

Shpjegim – Fluidi eshte lengu i cili del nga nentoka nepermjet puseve te naftes ne perberje te te cili ka kryesisht uj dhe nafte bruto. Perqindja e naftes bruto ne fluidzakonisht per vendburimin ne fjale varion nga 10%-50%. Pjesa tjeter eshte kryesisht uj i cili riinjektohet ne shtresat prej nga eshte nxjerre. Ndarja e naftes nga uji ne fluid realizohet ne Proceset e Dekantimit,permes ngrohjes se fluidit ne temperatura 60 – 80 grade Celcius nepermjet skemave teknologjike te cilat kane te integruar shkembyes nxehtesie. Ne perfundim te procesit te Dekantimit prodhohet nafta bruto sipas standarteve nderkombetare me perbajtje uji 0 – 2% uje dhe qe nga ky moment sasia e prodhuar deklarohet online ne sistemin e posacem te Drejtoris se Pergjithshme te Doganave. Me pas kjo nafte eshte e detyrueshme te kete destinacion final nje rafineri prej nga riperpunohet serish deri ne produktet finale (gazoil, benzin, solar, bitum, koks etj)

 

2018-10-03T07:07:20+00:00