Njoftim punesimi 16.05.2017

Shoqeria Albpetrol sh.a njofton te gjithe personat e interesuar se
do te punesoje 160 punonjes me kontrata 3-mujore,
Vendet e lira si me poshte:
-QEMNG Patos do te punësoj 100 punonjës
-QPN Ballsh do te punësoj 30 punonjës
-QPN Gorisht do te punësoj 30 punonjës
Per informacione te metejshme per aplikim te paraqiten prane zyres tone.
Afati i aplikimit do te jete deri me date 26 Maj 2017.
Faleminderit
Drejtoria e Burimeve Njerezore