Njoftim per anullimin e procedures se ankandit 31.10.2016

Shoqeria Albpetrol sh.a njofton se anulohet procedura e perseritur e ankandit te hapur me

objekt “Shitje nafte brut, sasia 200,000 ton” e zhvilluar ne date 31.10.2016 ora 11.00 ne

ambientet e Ministrise se Industrise dhe Energjise, per mungese konkurence. Nuk u paraqit

asnje oferte.