Njoftim per anullimin e procedures se ankandit 18.10.2016

Shoqëria Albpetrol sh.a, njofton se eshte anuluar procedura e ankandit te hapur me objekt

“Shitje nafte brut, sasia 200,000 ton” e zhvilluar ne date 18.10.2016 ora 11.00 ne ambientet

e Ministrise se Indurstrise dhe Energjise, per mungese konkurence. Ne procedure nuk u

paraqit asnje oferte.