Njoftim Ankandi - Shitje nafte brut, sasia 167,000 ton

NJOFTIMI I ANKANDIT

  1. Autoriteti shites: Albpetrol sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7
  1. Data e zhvillimit te ankandit: 13/12/2016
  1. Lloji i Procedurës standarde te ankandit: Procedure e hapur
  1. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia 167,000 ton
  1. Afati i evadimit: 365 dite nga data e nenshkrimit te kontrates
  1. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Shitje e naftes brut, sasia 167,000 ton, ne pikat e levrimit CTF Marinez (Bankers/HUB Fier), Stacioni Usoje, 16/1 (ARMO) Ballsh, Stacioni Zharrez, Stacioni Sheqishte, Stacioni Gorisht, Stacioni Visoke.

Dokumentet si me poshte: