Albpetrol sh.a kontrollon pjesën më të madhe të vendburimeve dhe depozitave të naftës në Shqipëri. Duke filluar nga viti 2004, në territorin e Republikës së Shqipërisë veprojnë 5 kompani, të cilat kanë nënshkruar Marrëveshje Hidrokarbure më Albpetrol sh.a. Ndërkohë një “jointventure” e krijuar nga Petromanas dhe Royal Dutch Shell ka lejen për kërkim në zonën e Shpiragut, Berat.

Kompanitë:

Bankers Petroleum Albania Ltd

Sherwood International Petroleum Ltd

Transoilgroup sh.a

Stream Oil & Gas Limited

Phoenix Petroleum sh.a

 

Vendburimet Marreveshjet Hidrokarbure
Vendburimi – Patos Marinza Albpetrol sh.a & Bankers Petroleum Ltd. Miratuar ngaKëshilli i Ministrave, Nr. iVendimi 477, datë 16.7.2004
Vendburimi i Kuçovës Albpetrol sh.a & Sherwood International Petroleum Ltd. ( degë e Bankers Petroleum Ltd.) Miratuar nga Keshilli i Ministrave, Nr. 686 i Vendimit, datë 19.10.2007
Vendburimi i Cakran – Mollaj Albpetrol sh.a & Stream Oil & Gas Limited. Miratuar ngaKeshilli i Ministrave, Nr. 509, datë 8.8.2007
Vendburimi i Ballsh- Hekal Albpetrol sh.a & Stream Oil & Gas Limited. Miratuar nga Këshilli i Ministrave, Nr. 509, datë 8.8.2007
Vendburimi i Gorisht – Kocul Albpetrol sh.a & Stream Oil & Gas Limited. Miratuar nga Këshilli i Ministrave, Nr. 509, datë 8.8.2007
Blloku i Delvinës Albpetrol sh.a & Stream Oil & Gas Limited
Albpetrol sh.a & Stream Oil & Gas Limited. Miratuar nga Këshilli i Ministrave, Nr. 509, datë 8.8.2007
Vendburimi i Visokës Albpetrol sh.a & IEC Visoka Inc (Transoil grup sh.a). Miratuar nga Këshilli i Ministrave. Nr. 90 i Vendimit, datë 27-1-2009
Phoenix Petroleum sh.a Albpetrol sh.a & Phoenix Petroleum sh.a.Miratuar nga Këshilli i Ministrave në datë 16.08.2013

 

Marrëveshjet Hidrokarbure lejojnë palët e treta të kryejnë operacione hidrokarbure në zonat e sipërcituara. Bazuar në këto marrëveshje, e drejta e shoqërisë Albpetrol sh.a për të kryer operacione Hidrokarbure është e kufizuar , por ndërkohë shoqërisë i njihen disa të drejta të rëndësishme.

Bankers Petroleum Albania

Bankers Petroleum është investitori i huaj më i madh në Shqipëri në fushën e naftës në Shqipëri. Bazuar në marrëveshjen e liçencës të nënshkruar me AKBN-në dhe Marrëveshjen Hidrokarbure me Albpetrol sh.a, Bankers Petroleum operon dhe ka të drejta të plota zhvillimi në zonën e Patos-Marinzës dhe Kuçovës për 25 vjet. Patos-Marinza është edhe zona më e madhe naftëmbajtëse në Europën Kontinentale. Parashikohet që në zonën e Patos-Marinzës gjenden rreth 5.4 miliardë fuçi nafte. Zona e Kuçovës parashikohet të ketë 297 milionë fuçi nafte.

Bankers Petroleum zotëron liçencën 7 vjecare të eksplorimit për zonën e quajtur “Blloku F”, një vazhdim i zonës së Patos-Marinzës, e cila ka edhe perspektivën e gazit natyror.

Kohëzgjatja e Marrëveshjeve Hidrokarbure

Bankers Petroleum Albania Ltd. (1 Marrëveshjeve Hidrokarbure)

Data e hyrjes në fuqi: 16.07.2004

Periudha e Vlerësimit: 18+6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektive

 

Sherwood International Petroleum Ltd. (1 Marrëveshje Hidrokarbure)

Data e hyrjes në fuqi: 19.10.2007

Periudha e Vlerësimit: 39 muaj nga Data e hyrjes në fuqi

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5

 

Transoilgroup sh.a. (1 Marrëveshje Hidrokarbure)

Data e hyrjes në fuqi: 27.01.2009

Periudha e Vlerësimit: 18+6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektive

 

Stream Oil & Gas Limited (4 Marrëveshje Hidrokarbure)

Data e hyrjes në fuqi: 08.08.2007

Periudha e Vlerësimit: 18+6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektive

 

Phoenix Petroleum sh.a. (9 Marrëveshje Hidrokarbure)

Data e hyrjes në fuqi: 16.08.2013

Periudha e Vlerësimit: 18+6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektive

Shënim: Marreveshja “Për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimin e Amonicës” mbyllet më datë 17 Maj, 2014.

 

Emanuelle Adriatic Energy Ltd. (offshore, 1 Marrëveshje Hidrokarbure)

Data e hyrjes në fuqi: 06.06.2012

Periudha e Kërkimit:

Faza I: 2.5 vjet + 180 ditë nga Data Efektive

Faza II: 2.5 vjet + 180 ditë nga Data Efektive

Faza II: 2 vjet + 180 ditë nga Data Efektive

Periudha e Vlerësimit: Periudhë x e përcaktuar në varësi të disa rrethanave + 6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektiv

 

Royal Dutch Shell dhe Petromanas

Dy shoqëritë kanë njoftuar se testimet e kryera në zonën e Shpiragut (Berat) kanë dhënë rezultate shumë pozitive. Për këtë arsye po kryhen operacionet e kërkimit në një pus të tretë në zonën e Mulishtit. Në rast se operacionet rezultojnë me sukses, rezervat naftëmbajtëse të Shqipërisë mund të dyfishohen. Royal Dutch Shell zotëron 75% të aksioneve dhe ka statusin e investitorit ndërsa Petromanas zotëron 25% të aksioneve dhe ka statusin e operatorit.