Shoqeria Albpetrol sh.a kontrollon dhe zoteron pjesën më të madhe të vendburimeve të naftës dhe gazit në Shqipëri. Albpetrol-it i jepet e drejta te bashkepunoje me persona juridik vendas ose te huaj si dhe institucione financiare nderkombetare ne perputhje me standartet dhe praktikat me te mira te industrise se naftes. Per kete qellim lidhen Marreveshje Hidrokarbure mes Albpetrol sh.a. dhe Kontraktoreve, sipas Licences se leshuar nga Ministria e Energjise dhe Industrise, te cilat do te ratifikohen nga Keshilli i Ministrave.

Duke filluar nga viti 2004, në territorin e Republikës së Shqipërisë operojnë aktualisht 7 shoqeri, të cilat kanë nënshkruar Marrëveshje Hidrokarbure me Albpetrol sh.a. per vendburimet perkatese.

Keto shoqeri janë:

  • Bankers Petroleum Albania Ltd.
  • Sherwood International Petroleum Ltd.
  • Transoilgroup sh.a.
  • TransAtlantic Albania Ltd
  • Phoenix Petroleum sh.a.
  • Fin-Pek Petroleum sh.a.
  • Delvina Gas Company Ltd.
Vendburimet Marreveshjet Hidrokarbure
Vendburimi: Patos-Marinez Albpetrol sh.a. & Saxon International Energy Ltd. (Bankers Petroleum Albania Ltd), miratuar nga Keshilli i Ministrave, Vendimi Nr. 477, date 16.07.2004.
Vendburimi:  Kucove Albpetrol sh.a. & Sherwood International Petroleum Ltd. (dege e Bankers Petroleum Albania Ltd.) miratuar nga Keshilli i Ministrave, Vendimi Nr. 686, date 19.10.2007.
Vendburimi: Ballsh-Hekal Albpetrol sh.a. dhe Stream Oil & Gas Ltd (TransAtlantic Albania Ltd)miratuar nga Keshilli i Ministrave, Vendimi Nr. 509, date 08.08.2007.
Vendburimi: Delvine Albpetrol sh.a. & Delvina Gas Company Ltd.

Marreveshja Hidrokarbure eshte miratuar nga Keshilli i Ministrave me Vendimin Nr. 509, date 08.08.2007, mes Albpetrol sh.a. dhe Stream Oil &Gas Ltd. Ky vendburim i ka kaluar Delvina Gas Company Ltd. me date 22.08.2016.

Vendburimi: Visoke Albpetrol sh.a. & IEC Visoke (Transoilgroup sh.a.), miratuar nga Keshilli i Ministrave, Vendimi  Nr. 90, date 27.01.2009
Vendburimi: Panaja, Povelce, Ballaj-Kryevidh, Frakull, Drashovice, Divjake Albpetrol sh.a. & Phoenix Petroleum sh.a., miratuar nga Keshilli i Ministrave më datë 16.08.2013
Vendburimi: Pekisht-Murriz dhe Finiq-Krane Albpetrol sh.a. & Fin-Pek Petroleum sh.a.

Marreveshja Hidrokarbure eshte miratuar nga Keshilli i Ministrave më datë 16.08.2013 mes Albpetrol dhe Phoenix Petroleum sh.a.. Keto dy vendburime i kane kaluar Fin-Pek Petroleum sh.a. me date 10.05.2016.

Vendburimi: Cakran-Mollaj Albpetrol sh.a.
Vendburimi: Gorisht-Kocul Albpetrol sh.a.
Vendburimi: Amonice Albpetrol sh.a.

 

Bankers Petroleum Albania Ltd. (1 Marrëveshjeve Hidrokarbure)

Bankers Petroleum Albania Ltd. është investitori i huaj më i madh në Shqipëri në fushën e naftës në Shqipëri. Bazuar në Liçencë Marrëveshjen të nënshkruar me AKBN-në dhe Marrëveshjen Hidrokarbure me Albpetrol sh.a, Bankers Petroleum Albania Ltd. operon dhe ka të drejta të plota zhvillimi në zonën e Patos-Marinzës dhe Kuçovës për 25  vjet. Patos-Marinza është edhe zona më e madhe naftëmbajtëse në Europën Kontinentale. Parashikohet që në zonën e Patos-Marinzës gjenden rreth 5.4 miliardë fuçi nafte. Zona e Kuçovës parashikohet të ketë 297 milionë fuçi nafte.

Bankers Petroleum Albania Ltd.  zotëron liçencën 7 vjecare të eksplorimit për zonën e quajtur “Blloku F”, një vazhdim i zonës së Patos-Marinzës, e cila ka edhe perspektivë per gaz natyror.

Data e hyrjes në fuqi: 16.07.2004

Periudha e Vlerësimit: 18+6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektive

 

Sherwood International Petroleum Ltd. (1 Marrëveshje Hidrokarbure)

 

Data e hyrjes në fuqi: 19.10.2007

Periudha e Vlerësimit: 39 muaj nga Data e hyrjes në fuqi

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5

 

Transoilgroup sh.a. (1 Marrëveshje Hidrokarbure)

 

Data e hyrjes në fuqi: 27.01.2009

Periudha e Vlerësimit: 18+6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektive

 

TransAtlantic Albania Ltd (1 Marrëveshje Hidrokarbure)

 

Data e hyrjes në fuqi: 08.08.2007

Periudha e Vlerësimit: 18+6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektive

Phoenix Petroleum sh.a. (6 Marrëveshje Hidrokarbure)

Data e hyrjes në fuqi: 16.08.2013

Periudha e Vlerësimit: 18+6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektive

 

Fin-Pek Petroleum sh.a. (2 Marreveshje Hidrokarbure)

Data e hyrjes në fuqi: 16.08.2013

Periudha e Vlerësimit: 18+6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektive

 

Delvina Gas Company Ltd. (1 Marreveshje Hidrokarbure)

Data e hyrjes në fuqi: 08.08.2007

Periudha e Vlerësimit: 18+6 muaj nga Data Efektive

Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit: 25+5 vjet nga Data Efektive

Shenim:

  • Vendburimi i Amonicës operohet nga ana e Albpetrol sh.a., që prej datës 13.03.2017, në përputhje me “Marrëveshja Albpetrol”.
  • Vendburimi Gorisht-Kocul” operohet nga ana e Albpetrol sh.a., që prej datës 25.01.2017, në përputhje me “Marrëveshja Albpetrol”.
  • Vendburimi Cakran-Mollaj” operohet nga ana e Albpetrol sh.a., që prej datës 01.02.2017,në përputhje me “Marrëveshja Albpetrol”.