Ligji nr. Nr.7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet” i ndryshuar;

Rregullore “Për Procedurat e Miratimit të Marrëveshjeve Hidrokarbure dhe Liçencë e Marrëveshjeve”, miratuar nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës;

Ligji nr. 10081 datë 23.02.2009 “Për Liçencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”.

Marrëveshja hidrokarbure duhet të kalojë në këto hapa procedurale për t’u miratuar:

Subjektet e interesuara paraqesin pranë AKBN (në rastin e zonave që administrohen nga AKBN) ose Albpetrol-it (në rastin e zonave që administrohen nga Albpetroli) një aplikim për të hyrë në Marrëveshje Hidrokarbure;
AKBN ose Albpetrol, brenda 15 ditëve nga marrja e aplikimit, i paraqet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë (MEI) dokumentacionin e nevojshëm dhe kërkesën për miratimin e fillimit të negocimeve. MEI jep aprovimin ose jo për fillimin e negociatave brenda 10 ditëve nga marrja e propozimit nga AKBN ose Albpetrol.

Në rast miratimi nga MEI të kërkesës, përfaqësuesit e AKBN apo Albpetrol fillojnë negocimin me subjektin e interesuar për Termat dhe Kushtet Kryesore të Marrëveshjes Hidrokarbure. Pasi bien dakort, dokumenti nënshkruhet nga të dy palët dhe i përcillet Ministrisë për miratim brenda 10 ditëve nga data e nënshkrimit.

MEI jep miratimin ose refuzimin e saj për Termat dhe Kushtet Kryesore të Marrëveshjes brenda 10 ditëve nga marrja e dokumentit të nënshkruar të Termave dhe kushteve kryesore të Marrëveshjes.

Në rastin e miratimit te Termave dhe Kushteve kryesore të Marrëveshjes Hidrokarbure, AKBN ose Albpetrol, fillojnë negocimet brenda 30 ditëve nga marrja e miratimit për Termat dhe Kushtet Kryesore të Marrëveshjes Hidrokarbure.

AKBN ose Albpetrol i përcjellë Ministrisë për miratim draftin përfundimtar të Marrëveshjes Hidrokarbure brënda 15 ditëve nga data e firmosjes së tij, në çdo faqe nga palët. Kur drafti çohet për oponencë, atëherë rinegocimi dhe rishikimi i draftit bëhen brenda 20 ditëve nga data e marrjes së oponencës.

Drafti i nënshkruar nga palët, mund të dërgohet nga MEI për oponencë si dhe për rishikim nga ana fiskale dhe ligjore, përkatësisht në Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Drejtësisë.

Rinegocimi dhe rishikimi i draftit në vijim të oponencës dhe opinioneve që mund të kenë nga ana fiskale dhe ligjore ministritë përkatëse kryhet brenda 20 ditëve nga marrja e oponencës dhe opinioneve, dhe pasi është rënë dakord për rinegocimin dhe rishikimin dërgohet në MEI brenda 10 ditëve.

MEI nënshkruan Marrëveshjen Hidrokarbure brenda 10 ditëve nga marrja e marrëveshjes së rinegociuar, në rastin e zonave të administruara nga AKBN, dhe më pas e dërgon për miratim përfundimtar në Këshillin e Ministrave.

MEI jep miratimin për nënshkrimin e Marrëveshjes Hidrokarbure brenda 10 ditëve nga marrja e marrëveshjes së rinegociuar, në rastin e zonave të administruara nga Albpetrol, dhe më pas e dërgon për miratim përfundimtar në Këshillin e Ministrave.

 

Liçensë Marrëveshja duhet të kalojë në hapat e mëposhtme për t’u miratuar.

Albpetrol paraqet, brenda 10 ditëve nga miratimi nga MEI i  Termave dhe Kushteve Kryesore të Marrëveshjes Hidrokarbure, pranë AKBN kërkesën për t’u pajisur me Licencë Marrëveshje;

AKBN përgatit brënda 30 ditëve dhe i dërgon Albpetrol-it draftin e Licencë Marrëveshjes i cili diskutohet mes Albpetrol-it dhe AKBN për një periudhë kohore 50 ditësh.

Drafti përfundimtar, i nënshkruar në çdo faqe, paraqitet brenda 10 ditëve në MEI për miratim dhe nënshkrim.

MEI brenda 10 ditëve nënshkruan apo kërkon bërjen e ndryshimeve. Në rast të ndryshimeve, këto duhet të kryhen brenda 30 ditëve dhe drafti i rishikuar i Licencë Marrëveshjes riparaqitet për nënshkrim.

Liçencë Marrëveshja nënshkruhet nga Ministri dhe Albpetrol brenda 10 ditësh nga data e miratimit të Marrëveshjes Hidrokarbure nga Ministri.