Struktura drejtuese

Organi drejtues i kompanisë Albpetrol sh.a përbëhet nga:

a)         Këshilli Mbikëqyrës
b)         Administratori i Përgjithshëm
c)         Drejtori Ekzekutiv
d)         Drejtori Teknik

 

organogram-albpetrol

 

keshilli-mbikqyres

Burimet njerëzore

Në vitin 2013 shoqëria Albpetrol sh.a i është nënshtruar një procesi të thellë ristrukturimi duke ulur ndjeshëm numrin e punonjësve. Gjatë tre muajve të fundit të vitit 2013 janë trajtuar me asistencë 655 punonjës. Në Prill 2014 shoqëria ka të punësuar 1900 punonjës në administratën qendrore dhe 11 qendrat e prodhimit, shërbimeve dhe ruajtjes së pronës.