Garanci doganore te magazinave fiskale

Ftese per Oferte:

Ju lutem gjeni bashkangjitur DST-te per tenderin me objekt “Garanci doganore te magazinave fiskale”.

Ju lutem te paraqitni oferten tuaj per kete tender.

Njesia  e Prokurimit

DST- Garanci doganore te magazinave fiskale

Ftese per Oferte – Garanci doganore te magazinave fiskale