DSA Shitje nafte brut, sasia 56 000 ton

/, Mundësi Bashkëpunimi/DSA Shitje nafte brut, sasia 56 000 ton

DSA Shitje nafte brut, sasia 56 000 ton

 1. Autoriteti Shitës: Albpetrol Sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7.
 1. Data e zhvillimit të ankandit: 14.08.2018, ora 11:00.
 1. Lloji i Procedurës të ankandit: Procedure e hapur.
 1. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia 56 000 ton.
 1. Afati i evadimit: 150 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
 1. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shitje e naftes brut, sasia 56 000 ton.
 1. Vlera fillestare:

Ne kushtet FOB:

Çmimi minimal fillestar per njësi është:

74,5 %  e Çmimit Brent + K

Në pikat e lëvrimit:

Çmimi minimal fillestar për njësi është:

74,5 %  e Çmimit Brent – 3,26 USD/bbl  + K

 • 74,5 % është koeficenti i cili përfaqeson karakteristikat mesatare të naftës (pesha specifike, aciditeti i naftës, % e squfurit).
 • Brent është çmimi në $/bbl i Brent i Platts, i publikuar në Buletinin e Prokurimit Publik.
 • 3,26 USD/bbl kosto mesatare totale (transport, magazinim, stokim, analizim produkti, sigurim).
 • K- është vlera $/bbl e ofruar nga ofertuesi mbi çmimin minimal të shitjes të përllogaritur nga formula (K≥0).
 1. Vendndodhja e naftës brut: Albpetrol sha Patos: Në pikat e lëvrimit CTF Marinëz (Bankers/HUB Fier), Stacioni Usojë, Stacioni Visokë, Stacioni Gorisht, Stacioni Zharrëz, Stacioni Kuçovë.
 1. Vendi i zhvillimit të ankandit: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Rruga Abdi Toptani Nr. 1, Kati II, Salla e Mbledhjeve, Tiranë.
 1. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: në zyrën e protokollit Kati 1 tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, datë 14.08.2018, ora 11:00.
 1. Data e hapjes së ofertave: datë 14.08.2018, ora 11:00, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Rruga Abdi Toptani Nr. 1, Kati II, Salla e Mbledhjeve, Tiranë.
 1. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës me paraqitjen e një kërkesë me shkrim ose në faqen zyrtare të “Albpetrol” sha www.albpetrol.al dhe në faqen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë www.infrastruktura.gov.al.

Dokumente me pagesë:

Po       Jo X
 1. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës në kopje fizike, me poste ose dorazi, përpara datës dhe orës së zhvillimit të ankandit, në vendin e përcaktuar në dokumentat e ankandit.

 Dokumentet si me poshte:

– DSA Shitje nafte Brut 56 000 ton

– Njoftimi i ankandit-56 000 ton / Auction Announcement -56 000 ton

 

 

 

2018-10-07T08:58:29+00:00