Ankandi - Shitje gaz shoqerues, sasia 3 000 000 Nm3

NJOFTIMI I ANKANDIT

  1. Autoriteti shites: Albpetrol sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7
  1. Data e zhvillimit te ankandit: 03/10/2017
  1. Lloji i Procedurës standarde te ankandit: Procedure e hapur
  1. Objekti i Shitjes: Shitje gaz shoqerues, sasia 3 000 000 Nm3
  1. Afati i evadimit:   600 000 Nm3  brenda 1 viti nga data e nenshkrimit te kontrates dhe

3 000 000 Nm3 brenda 5 viteve nga data e nenshkrimit te kontrates.

  1. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Shitje gaz shoqerues, sasia 3 000 000 Nm3, gaz i prodhuar ne vendburimin Cakran Mollaj.
  1. Vlera fillestare: Cmimi= 0,8 x TTF + K

‐   TTF eshte cmimi ne euro/mwh i gazit shoqerues te publikuar ne bursen hollandeze.

‐   K‐ eshte vlera euro/mwh e ofruar nga ofertuesi mbi çmimin minimal te shitjes te perllogaritur nga formula (K≥0).

‐   Per konvertimin e cmimit nga euro/mwh ne euro/Nm3 per gazin e vendburimit Cakran

Mollaj do te perdoret koeficenti 0.00781.

  1. Vendndodhja e gazit shoqerues: Albpetrol sha Patos

Vendburimi Cakran Mollaj

  1. Vendi i zhvillimit te ankandit: Ministria e Energjise dhe Industrise, Sheshi Skenderbej, Tirane, salla e mbledhjeve kati I‐re.

10. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ne zyren e protokollit te Ministrise se Energjise dhe Industrise, datë 03/10/2017, ora 11:00

Dokumentacioni – DST