Amonica - Njoftim per mediat

albpetrol2

Ditёt e fundit nё disa media ёshtё publikuar njё informacion i pa vёrtetё dhe dashakeq nё lidhje me situatёn e krijuar nё vendburimin e Amonicёs, i cili mё parё administrohej nga kompania Phoenix Petroleum. Sipas kёtij informacioni dashakeq, Albpetrol sh.a pretendohet se i ka marrё pa tё drejtё vendburimin kompanisё Phoenix Petroleum. Me keqardhje duhet tё pёrgёnjeshtrojmё mediat qё kanё rёnё pre e kёtij mashtrimi i bёrё nga individё tё caktuar qё kanё lidhje ekonomike me kompaninё Phoenix Petroleum.

 

E vёrteta e kёsaj situate ёshtё si mё poshtё:

Vendburimi i Amonicёs nuk ёshtё territor i koncesionit tё shoqёrisё Phoenix Petroleum sh.a, pasi Marrёveshja Hidrokarbure “Pёr zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve nё Vendburimin e Amonicёs”, mbi bazёn e tё cilit kjo shoqёri kryente operacione hidrokarbure nё kёtё vendburim, ёshtё zgjidhur përpara afatit te parashikuar, si rezultat i mospërmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga Phoenix Petroleum sh.a. Nё bazё tё ligjit nr.7746, datё 28.07.1993 “Pёr hidrokarburet (kёrkimi dhe prodhimi) i ndryshuar, qё prej datёs 9 Mars 2017 shoqёria Albpetrol sh.a ka marrё autorizimin e Ministrisë sё Energjisë dhe Industrisë pёr tё kryer operacione pёr zhvillimin dhe shfrytёzimin e hidrokarbureve nё Vendburimin e Amonicës. Nё kёtё pikё duhet tё theksojmё qё vendburimi i Amonicёs ka qenё gjithmonё pasuri e shtetit Shqiptar nёn administrimin e shoqёrisё Albpetrol sh.a sic mund ta shihni edhe nё certifikatёn e pasurisё bashkёngjitur.

 

Prishja e marrёveshjes dhe marrja e vendburimit ёshtё pёr arsye se kompania nuk ka shlyer detyrimet financiare dhe ato nё naftё bruto nё pёrputhje me kontratёn dypalёshe; nuk ka kryer investimet e kёrkuara; ka keqmenaxhuar vendburimin etj.

 

Albpetrol duhet ta merrte kёtё vendburim qё nё muajin Qershor 2016, por me kёrkesё tё AKBN dhe MEI, kompanisё iu dha edhe njё shans i dytё tё shlyejё detyrimet qё kishte ndaj shoqёrisё Albpetrol sh.a. Pёr kёtё arsye ёshtё mbajtur edhe njё takim mё datё 28.06.2016 nё ambientet e MEI mes AKBN, Albpetrol sh.a, MEI dhe kompanisё Phoenix Petroleum ku kompania ka marrё pёrsipёr shlyerjen e detyrimeve. Duke qenё se deri nё muajin Shkurt 2017 kompania Phoenix Petroleum nuk i mbajti premtimet pёr shlyerjen e detyrimeve, Albpetrol sh.a procedoi me marrjen e vendburimit tё Amonicёs. (Bashkёngjitur procesverbali i takimit)

 

Theksojmё se situata e gjetur nё momentin e marrjes sё vendburimit qё ishte nё pёrdorim nga kompania Phoenix Petroleum ishte katastrofike. Jo vetёm qё nuk ishin kryer investimet e premtuara, por edhe gjendja e aseteve tё trashёguara nga Albpetrol sh.a kishte degjeneruar rёndshёm. Pёr kёtё mund t’i referoheni pamjeve filmike qё janё realizuar nё momentin e marrjes nё dorёzim tё vendburimit.

 

Ne materialet e publikuara nё media pёrdoret njё shkresё e firmosur nga drejtori i Agjencisё Kombёtare tё Burimeve Natyrore, ku pretendohet se Albpetrol nuk ka tё drejtё tё ndёrhyjё nё vendburimin e Amonicёs pasi ёshtё nё administrim tё Phoenix Petroleum. Pёr kёtё ju sqarojmё si mё poshtё:

 

  • Veprimtaria e AKBN zhvillohet nё bazё tё VKM nr. 547 datё 09.08.2016. Pretendimet se AKBN ёshtё institucioni i vetёm i autorizuar pёr operacionet hidrokarbure nё Republikёn e Shqipёrisё nuk gjen mbeshtetje nё kёtё VKM. AKBN ka vetem rol monitorues.
  • Ministria e Energjisё dhe Industrisё, si pёrfaqёsuese e pronarit shtet, me shkresёn Nr. 936/20 i ka bёrё tё qartё AKBN se “AKBN nuk ka asnjё rol dhe kompetencё pёr tё vlerёsuar apo disponuar mbi vendimin e Albpetrol pёr zgjidhjen e Marrёveshjes si dhe marrjen nё dorёzim tё Vendburimit.”
  • Po nё tё njёjtёn shkresё, Ministria e Energjisё dhe Industrisё, Organi Epror i AKBN ka konstatuar se AKBN nё mёnyrё tё pёrsёritur ka adresuar qendrime tё njёanёshme dhe tё pabazuara nё Legjislacionin nё fuqi.
  • Nga ana tjetёr, shoqёrisё Albpetrol i është dhёnё me Ligjin me Nr. 7746 datё 28.07.1993, Neni 12, pika 2, Autorizimin pёr kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure nё pёrputhje me Listёn A ku perfshihet edhe Vendburimi i Amonicёs. Ju lutem gjeni bashkёngjitur Ligjin dhe Marrёveshjen Albpetrol plus Listёn A. Marrёveshja Albpetrol dhe Lista A konsiderohen pjesё e Ligjit.
  • Bazuar nё aktet ligjore dhe nёnligjore, Albpetrol e ka tё regjistruar edhe nё Zyrёn e Regjistrimit tё Pasurive tё Paluajtshme Objektin e Amonicёs. Nё Certifikatat e Pronёsisё shprehet qartё se Objektet e Naftёs dhe trualli nё kёtё vendburim janё Pronё e Republikёs sё Shqipёrisё nёn administrim tё Albpetrol sh.a. Ju lutem gjeni bashkёngjitur njё nga rreth 100 certifikatat e pronёsisё qё Albpetrol posedon pёr Vendburimin e Amonicёs.

 

Shprehim keqardhjen qё disa institucione shtetёrore bёhen palё me njё kontraktor qё nё shumё raste ka dorёzuar dokumenta false, ka kryer kontrabandё, ka mashtruar me garancitё bankare duke pёrfituar nё mёnyrё tё padrejtё nga AKBN mbi 1,300,000 USD dhe shumё vepra tё tjera, pёr tё cilat Albpetrol, nё mungesё tё reagimit nga ana e AKBN, i ёshtё drejtuar Prokurorisё duke kallёzuar shtetasit Isuf Berberi dhe Neim Kasa, pёrfaqёsues tё shoqёrise Phoenix Petroleum. Pёr mё tepёr, Albpetrol ka konstatuar se titullarё tё AKBN janё tё pёrfshirё nё konflikt interesi me kёtё shoqёri pasi, ndonёse e kanё tё ndaluar me ligj, pёrfitojnё kontrata dhe naftё bruto nga shoqёria Phoenix Petroleum nё mёnyrё direkte pёrmes disa shoqёrive ku janё aksionerё. Pёr kёtё cёshtje Albpetrol sh.a i ёshtё drejtuar MEI duke kёrkuar verifikimin e situatёs pasi duke abuzuar me detyrёn dhe me veprimet e tyre tё paligjshme, kёta shtetarё po dёmtojnё rёndё interesat e shtetit shqiptar.

 Dokumentacionet:

1 – Certifikate Pronesie

2- Ligji, Marreveshja dhe lista

3-Vendim krijim AKBN

4-Procesverbal takimi

5- Pamjet filmike te transmetuara

 

Drejtoria e Marketingut dhe

Marrëdhënieve me Publikun